Οικονομία

Πιο εύκολες οι μεταβιβάσεις

12s1akinita 6

12s1akinita 6

Πιο εύκολες και γρήγορες γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων για όσους έχουν χρέη στην Εφορία και θέλουν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους, εξοφλώντας τις οφειλές από το τίμημα πώλησης του ακινήτου.

Η ΑΑΔΕ έσβησε άλλη μια εστία γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας για τους φορολογουμένους βάζοντας τέλος στις επισκέψεις στην Εφορία για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Οφειλής, η οποία είναι απαραίτητη για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές προς το Δημόσιο και θέλουν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ακινήτου. Ετσι μετά την ψηφιακή έκδοση της φορολογικής ενημερότητας για τους οφειλέτες με ρυθμισμένα χρέη, ψηφιακά εκδίδεται πλέον και η Βεβαίωση Οφειλής για τους οφειλέτες. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας, η οποία εκτός από τις μεταβιβάσεις ακινήτων εφαρμόζεται και για την είσπραξη χρημάτων, εκτιμάται ότι αφορά πάνω από 300.000 συναλλαγές τον χρόνο και θα απαλείψει σημαντικό μέρος των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, εξοικονομώντας χρόνο στους φορολογουμένους και διευκολύνοντάς τους στις συναλλαγές.

Νέα απόφαση

Ειδικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ορίζει τα εξής:

1. Η Βεβαίωση Οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της.

2. Η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ενημερότητα > Βεβαίωση Οφειλής.

3. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει:

  • Ο μεταβιβάζων το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα.
  • Ο συμβολαιογράφος που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ψηφιακής χορήγησης της Βεβαίωσης Οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται για τον λόγο της απόρριψης μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και η Βεβαίωση χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας.

5. Η Βεβαίωση Οφειλής δύναται να εκδοθεί και οίκοθεν από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, στην περίπτωση που εντοπιστεί  απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν δύναται να εκδοθεί.

6. Στη Βεβαίωση Οφειλής που εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα που θα κατατεθεί και ο/οι ΑΤΑΚ ή τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος και το τίμημα.

7. Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας, οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναγράφονται μόνο εφόσον είναι ληξιπρόθεσμες και το ύψος της βασικής οφειλής αυτών υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, άλλως αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας αν από το ποσό του τιμήματος που αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Πόσα θα κρατήσει η Εφορία

Στις αγοραπωλησίες ακινήτων, εφόσον ο πωλητής του ακινήτου έχει ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκδίδεται ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση:

  • 70% επί του τιμήματος και έως του ύψους των ρυθμισμένων οφειλών εφόσον το τίμημα πώλησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Εάν το τίμημα πώλησης είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, υπολογίζεται κατ’ αρχάς παρακράτηση 70% επί του τιμήματος αυτού και εφόσον το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει το σύνολο των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπολογίζεται παρακράτηση 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  • 50% επί του τιμήματος και έως του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης εφόσον οι οφειλές είναι άνω των 50.000 ευρώ. Εάν το τίμημα πώλησης είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, υπολογίζεται κατ’ αρχάς παρακράτηση ποσοστού 50% επί του τιμήματος και εφόσον το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, υπολογίζεται παρακράτηση ποσοστού 50% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
To Top