Οικονομία

Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών

Οι δανειολήπτες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και τους servicers, υποβάλλοντας δήλωση στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, που έθεσε σε λειτουργία η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Το μέτρο αφορά όλους τους δανειολήπτες εκτός των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι λύσεις που παρέχει ο κώδικας δεοντολογίας μπορεί να είναι η προσωρινή ή η οριστική διευθέτηση των δανείων που δύναται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, τη μειωμένη δόση πληρωμής, την προσωρινή καταβολή μόνο τόκων, τον διαχωρισμό της οφειλής, τη διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης. Ρυθμίζονται οφειλές εκτός εκείνων που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 και υπερβαίνουν:

¢ Τα 1.000 ευρώ στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων.

¢ Τα 5.000 ευρώ σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.

To Top