Οικονομία

ΚΑΠ: Πώς θα ενισχυθούν οι παραγωγοί για τη χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ποικιλιών

spora 2207

spora 2207

Πήραν ΦΕΚ οι νέες εφαρμοστικές αποφάσεις για τα οικολογικά σχήματα, με τις οποίες καθορίζονται προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων της νέας ΚΑΠ 2023-2027.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ειδικότερα, η παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών», αποτελείται από τις παρακάτω δράσεις:

  • 31.1-Α «Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου»
  • 31.1-Β «Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών»
  • 31.1-Γ «Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών»

Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου

Η καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών και συγκεκριμένα του αραβοσίτου, της μηδικής και του βαμβακιού ενισχύεται στη δράση αυτή. Τα είδη και οι ποικιλίες μικρού βιολογικού κύκλου παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμοστικότητα στις επικρατούσες συνθήκες και ειδικότερα στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου, καλύπτοντας τις αρδευτικές ανάγκες τους από το νερό της βροχής ή, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες τους σε άρδευση είναι σημαντικά μικρότερες.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί δεσμεύονται για την καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών ή/και βίκου σε αντικατάσταση του αραβοσίτου, της μηδικής και του βαμβακιού. Η καλλιέργεια προς αντικατάσταση πρέπει να είχε καλλιεργηθεί και δηλωθεί στην ΕΑΕ στο αιτούμενο αγροτεμάχιο κατά το προηγούμενο έτος του έτους της αίτησης ενίσχυσης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

oikologika.klima .1

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ως αποζημιώσεις έναντι του συνόλου ή μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της δράσης.

Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών

Η καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ενισχύεται στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου τα είδη και οι ποικιλίες αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές τους ανάγκες από το νερό της βροχής ή, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες τους σε άρδευση είναι σημαντικά μικρότερες.

Οι γεωργοί δεσμεύονται να καλλιεργήσουν τις ποικιλίες των ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειμερινών σιτηρών της παρ. 2α καθώς και τα φαρμακευτικά- αρωματικά φυτά της παρ. 2β του παρόντος άρθρου.

Επιλέξιμες για την δράση είναι:

α) οι ποικιλίες ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειμερινών σιτηρών του Εθνικού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

β) τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά του παρακάτω πίνακα:

oikologika.klima .2
oikologika.klima .3
oikologika.klima .4
11111

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

oikologika.klima .6
Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η καλλιέργεια καινοτόμων καλλιεργειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου ακόμη και σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας, όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής και οι γεωργοί δεσμεύονται να καλλιεργήσουν μία ή περισσότερες από τις καινοτόμες ανθεκτικές καλλιέργειες του παρακάτω πίνακα:

oikologika.klima .7 1
oikologika.klima .8

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 606 ευρώ/εκτάριο (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.1-10), ενώ οι ενισχύσεις χορηγούνται ως αποζημιώσεις έναντι του συνόλου ή μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της δράσης.

To Top